U-1/4 通道实验泵(U-1/4 channels laboratory pump)
分类: 流动分析仪(FIA SFA CFA)  发布时间: 2016-07-04 01:29 
产品型号:U-1/4 通道实验泵 / 参考价格:面议 / 厂商性质:品牌经销商 / 品 牌:FIAlab / 产 地:美国

 

仪器介绍:
U系列实验泵适宜高流速应用,其流速范围:0.07 ml/min to 150 ml/min, 压力可达到65 psi。

技术参数:
通道: 1, 4
滚轮: 4 rollers for U1, 8 rollers for U4
电压: 110VAC/230VAC 
尺寸 (LxHxW): 105x105x185 mm
重量: 2.1 kg 
流速: 0.07 - 150 ml/min/channel (function of RPM and tube diameter) 
压力: 65 psi

主要特点:
U系列实验泵适宜高流速应用,其流速范围:0.07 ml/min to 150 ml/min, 压力可达到65 psi。